Jim Miklesh

Admissions Advisor, Central Wisconsin Center

Address:
Central Wisconsin Center

Email: mikleshjw@lakeland.edu

Phone: 800-522-9473, 715-422-5583

Fax: 920-338-0994